Tabelul ciclului de viață al whipwax


Sine com· parativo : bellus, diversus, falsus, novus.

anemie d une femme enceinte

Această muncă de documentare se referă mai ales la lucrările publicate în diferite limbi europene, dar îndeosebi la cele cu mare circulaţie internaţională. Cercetătorii întîmpină dificultăţi mai ales în traducerea cit mai precisă a termenilor tehnici proprii fiecărei limbi.

tabelul ciclului de viață al whipwax cancer in cerul gurii simptome

Deoarece în lucrările mai recente problemele sînt abordate multilateral, cercetătorii mai trebuie să cunoască şi terminologia tehnică folosita în disciplinele auxiliare.

Dicţionarele de tip general tratează însă numai un număr redus de termeni tehnici folosiţi în diferitele discipline. Ca urmare devin necesare şi constituie un real ajutor în munca de cercetare dicţionarele explicative multilingve, ela­ borate în diferite domenii de specialitate. Majoritatea acestor dicţionare însă, astăzi, nu mai pot fi procurate, deoarece sînt de mult epuizate sau sînt inaccesibile cercetătorilor noştri.

Dictionar Englez Roman

Conţinutul lor este de multe ori chiar depăşit, deoarece mulţi termeni şi-au schimbat accep­ ţiunea lor iniţială, iar unii au devenit chiar echivoci şi au fost înlocuiţi cu tabelul ciclului de viață al whipwax meni noi, care reflectă un conţinut nou. Pe de tabelul ciclului de viață al whipwax parte, explozia informaţio­ nală, care caracterizează secolul nostru, creează aproape zilnic noţiuni noi, introducînd termeni noi în toate domeniile de specialitate.

Toate aceste împrejurări dovedesc importanţa, necesitatea şi utilitatea unor dicţionare de specialitate multilingve.

Un dicţionar poliglot, care să cuprindă un volum mai mare de termeni pentru a putea satisface necesităţile de prim ordin ale cercetătorilor, lipseşte în literatura botanică.

Prezenta lucrare încearcă să completeze această lacună. La întocmirea acestei lucrări munca de documentare, de peste două decenii —are la bază datele mai multor enciclopedii şi numeroase dicţionare tabelul ciclului de viață al whipwax, precum şi un mare număr de articole şi lucrări de specialitate care au fost publicate în literatura botanică începînd de la Linné. După adunarea unui vast material documentar, extras pe fişe, s-a trecut la selecţionarea şi pre­ lucrarea, în 7 limbi europene, a termenilor mai frecvent folosiţi în acest dome­ niu.

Spune-ţi părerea

Accentul s-a pus pe terminologia descriptivă organografie, morfologie, sistematica plantelor superioare şi inferioare, ca şi termenii folosiţi în nomen­ clatura lordar au mai fost reţinuţi numeroşi termeni utilizaţi în celelalte domenii speciale ale botanicii citologie, histologie, fiziologie, genetică, ecolo­ gie, fitocenologie, fitogeografie etc.

Lucrarea cuprinde peste 12 de termeni latineşti, inclusiv variantele lor grafice de ex. Termenii latineşti de bază sînt enumeraţi alfabetic şi sînt precedaţi de cîte o cifră. Numerotarea se face separat pentru fiecare grup de litere pentru a se evita în acest fel folosirea unor cifre prea lungi şi greu de reţinut.

infecții helmintice din fecale

Corespon­ denţii termenilor latineşti sînt apoi enumeraţi în celelalte 6 limbi în ordinea următoare: română cu explicaţii şi exemplificări sumareengleză, tabelul ciclului de viață al whipwax, franceză, maghiară şi rusă, împreună cu eventualele lor sinonime. Termenii ruseşti sînt trataţi la urmă numai din consideraţiuni de ordin tipografic. Lucrarea are două părţi: — partea generală, care cuprinde enumerarea alfabetică a termenilor lati­ neşti, precum şi prelucrarea propriu-zisă a acestora în celelalte 6 limbi, — partea indexurilor alfabetice, întocmit separat pentru fiecare limbă, unde fiecare termen trimite la litera majusculă şi la numărul sub care poate fi găsit termenul căutat în oricare din limbile tratate la partea generală.

English Romanian

Partea generală Termenii latineşti constituie termenii de bază, cuvintele de titlu şi sînt tipăriţi cu verzale cursive. Substantivele care redau noţiuni colec­ tive, grupuri sau formaţiuni de plante, aglomerări de corpusculi etc.

Astfel, se indica în paranteze genetivele în cazul substantivelor imparisilabice, de declinarea III, terminate în -is de ex. IV, de ex.

localizarea teniozei

III neutre, corpus -oris η. Substantivele terminate în -a, masculine sau feminine de ex.

Recent Posts Combaterea infecțiilor rezistente la antibiotice Aproximativ Nu numai bacteriile pot fi rezistente la medicamentele utilizate pentru combaterea infecțiilor, ci și alți microbi, cum ar fi paraziții, virușii și ciupercile. Care este cauza rezistenței la antibiotice? Rezistența la antibiotice are loc în mod natural în timp, dar este accelerată de utilizarea incorectă și excesivă a antibioticelor în medicina umană și în tratamentul animalelor, transferul de bacterii rezistente de la animale la oameni prin contact direct sau prin intermediul lanțului alimentar, eliberarea de substanțe antimicrobiene în mediu, eliminarea necorespunzătoare a medicamentelor neutilizate în apele subterane și lipsa de dezvoltare a noilor antibiotice.

Pentru stabilirea corectă a genetivelor substantivale şi a categoriei de declinare I—Vîn cadrul introducerii latine am cuprins în Tabelul I toate desi­ nenţele substantivale din prezenta lucrare, cu indicarea genetivelor lor şi a categoriei de declinare în care se încadrează, iar în Tabelul II am dat exemple de declinare pentru cele 5 categorii, precum şi tabelul ciclului de viață al whipwax cîteva cazuri excepţionale.

Unele substantive au două versiuni de desinenţă, adesea cu genuri gra­ maticale deosebite, ambele variante fiind valabile, de ex.

cancer mamar varsta

Adjectivele sînt redate la nominativ singular genul masculin. Ele pot fi recunoscute ca adjective prin aceea că nu sînt urmate nici de litere singuratice de ex. Am indicat numeroase verbe la participiu, cu rol adjectival, terminate în -ans sau -ens de ex.

Hoc opus istam inopiam complere studet. Plus quam viginti per annos duravit terminorum techiiicorum congestionis. Selectis terminis frequentissime usitatis, praecipue illis descriptivis i. Ideo nostrum opus non modo botanicis botanistisque in phanerogamia et cryptogamia agentibus i.

O atenţie deosebită s-a acordat adjectivelor care redau culorile precum şi nuanţele acestora, dat fiind frecventa lor folosire în descrierile botanice şi mai ales în floricultură, adesea însă greşit folosite. Verbe urmate de abreviaţia v am inclus puţine în lucrare, menţionîndu-le la indicativ prezent singular persoana întîia, aşa cum figurează în dicţio­ narele latine de tip general de ex.

Uneori am inclus verbele în forma în care sînt folosite în mod curent în descrieri de ex.

Când nu poate intra femeia în biserica în perioada ciclului - Părintele Calistrat 25.08.2018

Pronume pron. Termenii greceşti au fost trecuţi cu caractere eline pentru a se evita greu­ tăţile fonetice şi grafice în redarea lor exactă prin caractere latine. Aceşti termeni figurează la nominativ singular, uneori este indicat şi genetivul lor, atunci cînd genetivul a fost utilizat la crearea termenului tehnic latin, de ex.

English Romanian

Sperăm că indicarea etimologiilor greceşti va contribui la o mai bună înţelegere şi la reţinerea mai uşoară a termenilor tehnici latineşti. Termenii româneşti sînt prelucraţi mai detaliat, în acord gramatical cu termenii de bază latineşti şi urmează după paranteza etimologiei. Substantivele sînt indicate la nominativ singular, iar în cazul noţiunilor colective la nominativ plural. Urmează apoi sinonimele lor, despărţite prin virgule, după care se indică rezumativ şi cît mai concis semnificaţia lor.

Ce bacterii se numesc paraziți. Recent Posts

Adesea se mai indica în paranteză: — exemple de folosire a termenului în diagnozele latine, precum şi tradu­ cerea lor în limba română, — exemple de unităţi sistematice cu nomenclatură latină la care se refera termenul, — numele autorului care a creat noţiunea şi termenul, sau cancer endometrial stadiul 1 specială a unui autor, — exemple de termeni tabelul ciclului de viață al whipwax româneşti la care se referă mai adesea termenul adjectival.

Termenii cu mai multe accepţiuni semantice sînt numerotaţi. Ţinem să accentuam aici că partea explicativă a termenilor nu are caracter de definiţie, ea este cît mai rezumativa şi nu cuprinde cazurile de excepţie. Adjectivele sînt redate, şi în tabelul ciclului de viață al whipwax română, la masculin singular nomi­ nativ, dîndu-li-se cîte o explicaţie sumara şi adesea între paranteze se mai tabelul ciclului de viață al whipwax termenii substantivali la care se referă mai frecvent, de ex.

Grafia corectă a unor termeni româneşti a constituit adesea o problema pentru autor, întrucît în literatura de specialitate tabelul ciclului de viață al whipwax termeni sînt folosiţi cu grafie variată, de ex.

www.marius vasile.com

Partea indexurilor Pentru fiecare din limbile moderne tratate s-a întocmit cîte un index alfa­ betic separat, care cuprinde toţi termenii care figurează în lucrare în limba respectivă, cei latineşti de bază fiind încă de la început aranjaţi în ordine alfa­ betică.

Fiecare tabelul ciclului de viață al whipwax din index este urmat de una sau mai multe litere majus­ cule şi de una sau mai multe cifre, care corespund cu litera iniţială şi cu cifra de numerotare de la termenii de bază latineşti. Aceste indicaţii de referinţa fac tabelul ciclului de viață al whipwax găsirea uşoară a termenului căutat în oricare din limbile tratate. Pentru semnalarea eventualelor observaţii de precizare sau de îndreptare din partea cititorilor, autorul îşi exprima deplina gratitudine.

La încheierea acestei lucrări amintirea autorului se îndreaptă înainte de toate către cei care au fost acad. Nyárády, Prof. Grinţescu şi Prof.